آموزش رفع لرزش و صدای دستگاه تصفیه آب خانگی

معمولاً دستگاه تصفیه آب خانگى نباید صداى زیادى تولید كند البته به دلیل وجود پمپ و سیستم گردش آب در دستگاه نمیتوان توقع داشت كه صدایى تولید نكند،

اما وجود صداى نامتعارف ممكن است دلایلى داشته باشد كه در ادامه به آن خواهیم پرداخت

١- وجود پمپ بى كیفیت در دستگاه : اگر پمپ از كیفیت پایینى برخوردار باشد قطعاً صداى زیادى تولید میكند و عمر پایین ترى دارد.

٢- خرابى در پمپ: خرابى پمپ میتواند دلایل زیادى داشته باشد اما عموماً به دلیل تعویض دیر هنگام فیلترهاى تصفیه آب و یا خرابى سوییچ هاى پرشر

كه باعث كاركرد مداوم پمپ و در نتیجه منجر به استهلاك بالاى پمپ میشود كه در مورد این موضوع باید كلگى پمپ و سوییچ لوپرشر تعویض شود.

٣- هواى موجود در سیستم : از آنجایى كه هوا در آب وجود دارد ممكن است هواى موجود در آب فیلتر هاى انتهایى كه عموماً افقى نصب میشود.

جمع شود و هنگام خارج شدن آب صدایى شبیه سوت ایجاد كنند كه در این شرایط باید دستگاه هواگیرى شود شما میتوانید مقاله هواگیرى دستگاه تصفیه آب خانگى را مطالعه فرمایید.

٤- لرزش دستگاه: به دلیل كاركرد پمپ ممكن است لرزشى در بدنه دستگاه ایجاد شود، البته این لرزش عموماً توسط لرزه گیر پلاستیكى كه در انتهاى پایه وجود دارد گرفته میشود،

اما گاهى لرزش به كابینت خصوصاً اگر فلزى باشد منتقل میشود كه براى جلوگیرى از لرزش زیر دستگاه یونولیت یا موكت قرار دهید تا لرزش به كابینت منتقل نشود

٥- لرزش شلنگ و قطعات : گاهى براثر لرزش پمپ برخى اتصالات دچار لرزش یا مشكلاتى از این قبیل میگردد كه با تعویض قطعات مشكل برطرف خواهد شد

٦- صداى خروجى فاضلاب : بست فاضلاب باید روى لوله افقى فاضلاب نصب شود، یا در پایین ترین نقطه از لوله افقى كه گاهاً این بست فاضلاب جاى درستى بسته نشده

كه با اصلاح جاى خروجى پسآب این مشكل برطرف خواهد شد.

.Copyright @ 2020 AwaterZ.com | all right reserved
Developed By PartCo
ارتباط با ای واتر زد از طریق واتس آپ